Vedtægter

I: NAVN

II: FORMÅL

III: MEDLEMSKAB, KONTINGENT, REGNSKAB

IV: FORENINGENS BESTYRELSE

V: GENERALFORSAMLINGEN / EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

VI: REGIONER

VII: VEDTÆGTSÆNDRINGER

VIII: OPLØSNING

I: NAVN

§1. Foreningens navn er “Gymnasieskolernes Musiklærerforening”.

II: FORMÅL

§2. Foreningens formål er at fremme musikundervisningen i de gymnasiale uddannelser. Foreningen varetager interesser i forbindelse med undervisningen i musikfaget – herunder medlemmernes faglige interesser samt afholdelse af møder og kurser med faglige og pædagogiske emner.

III: MEDLEMSKAB, KONTINGENT, REGNSKAB

§3. Enhver lærer, der underviser eller har undervist i musikfaget på en gymnasial uddannelse, kan optages som medlem af foreningen. Desuden kan andre interesserede optages efter bestyrelsens skøn. Medlemskab fordrer kontingentindbetaling.

§4. Medlemskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august.

IV: FORENINGENS BESTYRELSE

§5. Foreningens bestyrelse består af otte medlemmer. Mindst fire bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand, næstformand, kasserer og sekretær, skal være ansat på en gymnasial uddannelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler relevante udvalgsposter. Der vælges desuden to suppleanter for bestyrelsens medlemmer.

§6. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at fire bestyrelsesmedlemmer vælges i år med lige årstal og fire bestyrelsesmedlemmer vælges i år med ulige årstal. Bestyrelsen indkalder forslag til kandidater samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Opstilling kan finde sted før og på generalforsamlingen.

Opstilles der flere kandidater, end der er behov for, vælges medlemmer ved simpelt stemmeflertal blandt generalforsamlingens fremmødte. Generalforsamlingen vælger to stemmetællere.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Kandidater, der ikke vælges til bestyrelsen, bliver hhv. 1. og 2. suppleant efter opnået stemmetal.

Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen en revisor, en revisorsuppleant og en redaktør af foreningens medlemsblad.

Afgår redaktøren i en valgperiode, udpeger bestyrelsen en stedfortræder.

§7. Foreningen tegnes af formand eller kasserer. Ved optagelse af lån kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Foreningens bestyrelse og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser, som er indgået af foreningen. For disse forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue.

Foreningens bestyrelse og øvrige medlemmer har ingen ejendomsret over foreningens tilhørende.

V: GENERALFORSAMLINGEN / EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§8. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert efterår og så vidt muligt i en anden landsdel end det foregående år. Indkaldelse og foreløbig dagsorden udsendes af bestyrelsen og skal være medlemmerne i hænde senest fem uger før generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Valg af redaktør
  7. Indkomne forslag
  8. Evt.

Forslag til sager, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen, hvorefter den endelige dagsorden tillige med formandsberetningen udsendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen.

§9.  Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

§10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 20 medlemmer.

Indkaldelse varetages af bestyrelsen og skal ske med mindst to ugers varsel.

Forslag til sager, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen, hvorefter den endelige dagsorden udsendes til medlemmerne senest fire dage inden generalforsamlingen.

§11. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er medlemmer af foreningen. På generalforsamlingen afgøres sager ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Der tages referat af vedtagne beslutninger.

VI: REGIONER

§12. Landet inddeles i et antal regioner fastsat og afgrænset af bestyrelsen.

Regionerne fastsætter selv deres forretningsorden. Hver region vælger en regionsrepræsentant, der ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen.

Regionsrepræsentanterne mødes mindst hvert andet år med bestyrelsen.

VII: VEDTÆGTSÆNDRINGER

§13. Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling.

VIII: OPLØSNING

§14. Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer for en urafstemning. Nedlæggelse af foreningen kræver 2/3 af de afgivne stemmer i urafstemningen. Bestyrelsen forestår afholdelse af urafstemning.

Ophører foreningen tildeler den afgående bestyrelse en eventuel formue en faglig forening for et kunstnerisk fag i gymnasiesektoren eller en anden musikfaglig forening i uddannelsessektoren.

Vedtaget på Generalforsamlingen og gældende fra 13. november 2015

Vedtægter kan downloades her.