Hvor finder jeg …. ?

Oversigt over, hvor du som medlem kan finde informationer om foreningen og faget.

Organisation

Gymnasieskolernes Musiklærerforening

Gymnasieskolernes Musiklærerforening er musikfagets faglige forening for de gymnasiale uddannelser – dvs. musiklærere på stx, hf, htx og hhx. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges ved forskudte valg på den årlige generalforsamling. Du finder bestyrelsen på gymmus.dk/om-os/bestyrelsen/.

Fagkonsulent

Musikfagets fagkonsulent er ansat efter stillingsopslag fra Undervisningsministeriet i en åremålsansættelse. Den faglige forenings bestyrelse og fagkonsulenten mødes jævnligt mhp. at drøfte aktuelle udviklingstiltag og fagets status. Du finder fagkonsulenten på https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/fagkonsulenter-paa-de-gymnasiale-uddannelser

Fagligt Forum

Fagligt Forum er et ministerielt nedsat udvalg, der drøfter musikfagets udvikling. Det består af fagkonsulenten, 2 fagrepræsentanter udpeget af fagkonsulenten, en fagrepræsentant i rektorkredsen og en fagrepræsentant fra universiteterne.

Opgavekommissionen

Opgavekommissionen er et ministerielt nedsat udvalg, der udarbejder centralt stillede opgavesæt til skriftlig eksamen i musik på stx A-niveau.

Information & Kommunikation

www.gymmus.dk

Den faglige forening driver og udvikler portalen www.gymmus.dk. Her finder du

  • undervisningsmateriale – fx Materialebanken, som er en stor vidensdelingsbank med materiale fra musikkolleger landet over
  • debatforum – mulighed for at stille et spørgsmål til kolleger
  • linksamling til musikportaler o.l. opdelt i fx ministerielle sider, kollegers fagsider, forhandlere, didaktisk materialesider osv.
  • ind- og udmeldelse, adresseændring, kursustilmeldinger, “Kontakt os”-formular, vedtægter etc.
  • oversigt over bestyrelsens medlemmer og regionsrepræsentanter
  • referater af bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, nyhedsbreve etc.
  • kalender over aktiviteter i foreningen, deadlines etc.
  • hjælp – fx en række screencasts, der yder hjælp til selvhjælp

Dele af siden er offentligt tilgængeligt, men Materialebanken og Musikbladet kræver logon til medlemssiderne. Endelig opsamles de nyeste indlæg fra EMU’en, Skolekom og Facebook på forsiden af gymmus.dk.

Musikbladet

Medlemmer af foreningen kan logge ind på gymmus.dk og læse foreningens elektroniske medlemsblad. Alle udgivelser af Musikbladet siden 2004 er tilgængelige i pdf-format. Du finder Musikbladet på gymmmus.dk – menupunktet “Musikbladet”.

Facebook-side

Alle indlæg, der udgives på gymmus.dk postes på foreningens åbne facebook-side: facebook.com/gymmus

Facebook-gruppe

Foreningen har også en facebook-gruppe kun for medlemmer; her foregår en omfangsrig debat og vidensdeling. Du finder facebook-gruppen på facebook.com/groups/musiklaererforening/.

EMU Danmarks læringsportal

EMU’en drives af Styrelsen for IT og Læring og udvikles af fagredaktører. EMU’en er fagkonsulentens informationskanal til musiklærere. Du finder musikfaget på EMU’en på https://emu.dk/stx/musik.