Formandens Nyhedsbrev, september 2014

Foranlediget af den tilstundende Generalforsamling, tirsdag den 7/10 klokken 16-18 på Ry Højskole. Tilmelding er stadig mulig via formular.

I bestyrelsen drøftede vi på sidste møde generalforsamlingen, og det blev nævnt at der er nogen der synes at bestyrelsen er en lukket kreds, som det er svært at komme ind i. På en måde kan jeg godt se problematikken, for vi indkalder i god tid til generalforsamlingen, hvor vi så også opfordrer folk til at stille op. Det er ikke så tit, men det er dog sket, at der er nogen der melder sig. Normalt, når vi så nærmer os Generalforsamlingen, så går vi aktivt ud og ser hvem vi kan få til at stille op. Vi tager så hensyn til geografi, vedtægterne siger at der skal være en geografisk bred repræsentation, hvilket har vist sig at være en fordel. Derudover så vi også på om folk havde markeret sig på den ene eller anden måde inden for faget, men vi ser ikke alt, og det er særdeles muligt at der er nogen der er blevet forbigået. Derfor har vi i år undladt at gå ud og finde bestyrelseskandidater på forhånd, og opfordrer til, hvis man har tid og lyst til at melde sig, så også at gøre det, for vi vil meget nødig have at det skal hedde sig vi er en lukket klub. Der er spændende projekter på vej, næste års Albanienskursus, men især fejringen af Gymnasieskolernes Musiklærerforenings 75 års dag burde kunne trække ildsjæle til, for der er lagt op til et særdeles spændende projekt, som man allerede nu kan have en afgørende indflydelse på. Der er i år to der ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, og vi opfordrer interesserede til at melde sig. Opstilling kan ske på selve Generalforsamlingen, men det er også muligt, på forhånd, at melde sit kandidatur til mig, ligesom jeg også gerne svarer på spørgsmål om arbejdet.

Nu nævnte jeg ovenfor et punkt fra vedtægterne, og vi er i bestyrelsen gået i gang med en sanering af dem, de kan godt tåle en lettere overhaling, efter kommunikationen er blevet hurtigere og nemmere. Hvad vi arbejder med på det punkt vil blive drøftet på generalforsamlingen, og vi opfordrer alle til lige at kaste et blik på dem, for at se om også andre har ideer til forbedringer. Man kan finde vedtægterne her.

Jeg gengiver nedenfor Formandsberetningen for i år.

Med ønsket om at se så mange af Jer som muligt i Ry, til Generalforsamlingen.

Gymnasieskolernes Musiklærerforening

Beretning 2013-2014

Bestyrelsens Medlemmer

Anne Hejlesen, Odder Gymnasium
Dorte Rovsing, Birkerød Gymnasium
Lone Sand, Næstved Gymnasium
Peter Drenck, Mulernes Legatskole
Rikke Juel Enemærke, Sct. Knuds Gymnasium
Søren Hein Christiansen, Frederiksberg Gymnasium
Thomas Nilsson, Haderslev Katedralskole

Suppleanter

 1. Suppleant, Mette Lønsted, Christianshavns Gymnasium
 2. Suppleant Jane Hebøll, Køge Gymnasium

Bestyrelseshverv og udvalg

Formand: Peter Drenck
Næstformand: Søren Hein Christiansen
Kasserer: Thomas Nilsson
Sekretær: Dorte Rovsing
Kursuskasserer: Dorte Rovsing

Kursusudvalg: Thomas Nilsson, Søren Hein Christiansen, Lone Sand, Anne Hejlesen.

 • varetage almindelig kursusafvikling samt tænketank for faglig udvikling.

Kommunikationsudvalg: Rikke Enemærke, Søren Hein Christiansen, Anne Hejlesen.

 • løbende kontakt til EMU og bladet.
 • vedligehold og udvikling af gymmus.dk.

Samarbejdsudvalg: Peter Drenck, Dorte Rovsing.

 • kontakt til fagkonsulenten (fagdidaktisk kursus).
 • kontakt til regionsrepræsentanterne.

Rekrutteringsudvalg: Thomas Nilsson, Rikke Enemærke.

 • opdatering af medlemssituationen.
 • branding (medlemsfordele).

Jubilæumsudvalg: Søren Hein Christiansen, Lone Sand, Jørgen Bruntse.

 • begivenheder i året.
 • selve fejringen.

Redaktørgruppe: Magnus Mikkelsen, Per Hansen (Herlev Gymnasium) og kommunikationsudvalget.

Pædagogisk samarbejdsudvalg: Søren Hein Christiansen.
Fagligt forum: Peter Drenck og Thomas Nilsson (udpeget af fagkonsulenten).
Danmarks Musikråd: Lone Sand og Søren Hein Christiansen.
SNYK/Dansk Komponistforening/Da Capo: Jørgen Bruntse og Lone Sand.
Verdensmusikbanken/Skoletjenesten: Lone Sand.
Formandsinitiativet: Peter Drenck.
Musikmanifest.dk: Thomas Nilsson og Peter Drenck.
Spil dansk: Søren Hein Christiansen.
SYNG: Anne Hejlesen.
MIUU: Peter Drenck.

Medlemsstatus

Foreningens medlemstal er stigende, med et antal på cirka 550 medlemmer.

Årets gang

Bestyrelsen har i år holdt 3 møder, 13/1 2014, 27/3 20114 og 31/8-1/9 2014. Arbejdet har i høj grad været karakteriseret af indsatsen omkring Hjemmesiden www.gymmus.dk og den digitale udsendelse af Musikbladet. I den forbindelse var mødet 27/3 et møde hvori bestyrelsen og de to redaktører, Magnus Mikkelsen, Aarhus VUC, og Per Hansen, Herlev Gymnasium, deltog, så vi kunne få styr på eventuelle udestående problemer. Det lader til at fungere smertefrit, og der er efterhånden længere og længere mellem henvendelser fra medlemmerne med behov for hjælp. Formandens Nyhedsbrev kommer også ud via hjemmesiden, og det lader også til at gå ganske gelinde, efter starten. Vi har endnu enkelte ting vi skal have på plads omkring reklamer, men ellers ser det ud til at fungere rigtig godt. Stor tak til de to redaktører for et fremragende stykke arbejde.

Arbejdet i bestyrelsen har også drejet sig om kurser, Ry kurset er på skinner med et stort antal kursister, og det lader til at være passende med den 2-års cyklus den kommer i. Til næste år udbyder vi et rejsekursus til Albanien, med Claus Mathiesen som rejseleder, og han er også med som appetitvækker på nuværende Ry-kursus, ligesom han sidste år med ved generalforsamlingskurset på Næstved Gymnasium, hvor han gav en fænomenal smagsprøve på sin store indsigt og evne til at fremføre musikken fra Albanien, så støt meget gerne op om dette rejsekursus. Et noget anderledes projekt kommer i 2016, nemlig foreningens 75-års jubilæum. Her planlægger vi en større komsammen med musikudøvelse af en stor gruppe gymnasiemusiklærere i København, og håber det kan blive ligeså stor en begivenhed som 50-års jubilæet, hvor Pierre Dørge havde komponeret en række satser, som blev opført på Glytoteket i København.

Med hensyn til kurser ser der ud til at være et enkelt sted hvor der er grund til bekymring, nemlig dagskurserne, som Anne-Mette Christiansen arrangerer i samarbejde med bestyrelsen, for disse har på det sidste ikke kunnet trække nogen til, og kurser er blevet aflyst, til stor ærgrelse for Anne-Mette og bestyrelsen, for det er særdeles relevante og spændende kurser. Giv gerne en melding om hvorfor de ikke havde den store interesse.

Platforme

Her der tale om en spændende udvikling, idet vi udover hjemmesiden og Skolekomkonferencen også har foreningens Facebookside, som er kommet alvorligt op i omdrejninger – det er positivt at så mange kan kommunikere direkte om musikfaget på disse platforme, og udveksle erfaringer og materiale.

Musikmanifest

Vi besluttede at lægge Musikmanifestet i mølpose, forstået på den måde at vi beholder domænenavnet for en eventuel genopstandelse, for de visioner der ligger bag er stadig særdeles gyldige. I stedet søger vi i stedet samarbejde gennem MIUU – Musik i Uddannelse og Undervisning, en gruppe der blev dannet af Frede V. Nielsen efter hans rapport om musikundervisningens tilstand i Danmark, hvori han påviste at ligegyldigt hvilken uddannelse der var tale om, eller efter hvilken parameter man målte, så var der tale om en forringelse. Desuden mødes formændene fra Dansk Musikpædagogisk Forening, Folkeskolens Musiklærerforening og Gymnasielærernes Musiklærerforening i hvad der er blevet kaldt Formandsinitiativet, for at lægge strategi for en fælles holdning om styrkelse af musikundervisningen i Danmark.

Rekruttering

Vi fortsætter med at give alle deltagerne i det fagdidaktiske kursus et års gratis medlemskab af foreningen, hvis de ønsker det, og det ser ud til at fungere rigtig godt, og det ser også ud til at Facebookgruppen er med til at få flere til at melde sig ind i foreningen.

Regionsrepræsentanterne

I år har en del af repræsentanterne været i arbejde med at afholde regionale kurser hvor man kunne møde vores nye fagkonsulent Nicolas Marinos ved en række møder, der alle har været en succes. Eneste problem er at Vestjylland i den forbindelse er blevet stedmoderligt behandlet, hvilket der er kræfter i gang for at gøre noget ved, så der også kommer fagkonsulentbesøg der.

Regionsrepræsentanterne er en værdifuld institution i vores forening, og netværket i forbindelse med kurser og det omfattende regionale arbejde. Under alle omstændigheder skal der lyde et stort tak fra bestyrelsen for det store arbejde regionsrepræsentanterne står for.

Fagkonsulent

Foreningen har traditionelt altid haft en god forbindelse til fagkonsulenten, og her må vi takke Nicolas Marinos for han deltagelse i bestyrelsesmødet 31/8-1/9, hvor mange emner blev vendt til gensidig udbytte, samt takke for hans deltagelse i møderne med medlemmerne på de velbesøgte møder rundt om i landet, til stor glæde for medlemmerne.

Peter Drenck

Formand for Gymnasieskolernes Musiklærerforening