Musikmanifest

Danmarks Musikmanifest opstod i 2008 som et samarbejde mellem Gymnasieskolernes Musiklærerforening, Folkeskolens Musiklærerforening og Dansk Musikpædagogisk Forening for at sikre optimale musikalske muligheder for alle.

Målet

Vi ønsker at forbedre vilkårene for musik som fag og kunstart, så alle børn og unge får lejlighed til at dyrke og lytte til musik; og vi ønsker at den enkeltes glæde ved og evne til at udføre eller opleve musik udvikles og at der skabes et fællesskab omkring musikken.

Musikken er udgangspunktet

Vores udgangspunkt er, at musik er et redskab for menneskets udtryksbehov og er med til at forme og udtrykke vort indre liv og udvikle vor personlighed i alle aspekter. Musik udvikler kreativitet, intuition og lyst til at lære; musik formidler kulturarv og bidrager til forståelse for dansk musikkultur; – og musik er et sprog, der forstås af alle og bringer kulturer sammen på tværs af grænser.

Vision

  • At sikre ethvert barn den første adgang til oplevelser med musik

Alle førskolebørn skal møde musikken og herigennem etablere et personligt forhold til musik. Det enkelte barn skal opleve glæden ved at indgå i musikalske fællesskaber.

  • At sikre alle børn og unge mennesker en vedvarende, progressiv musikundervisning

Alle børn og unge i og udenfor skolen skal have mulighed for kontinuerligt at udvikle og udfordre deres musikalske evner. De skal gennem hele skoleforløbet undervises i musik og parallelt hermed have adgang til instrumental og vokal fordybelse og specialisering.

  • At sikre unge mennesker adgang til at gøre deres musikalske interesser og evner dybere og bredere

Alle unge skal i deres ungdomsuddannelsesforløb have musikundervisning. Undervisningen skal bygge videre på det fundament der allerede er etableret, den skal udfordre de unge i deres identitetsdannelse og skabe rum til yderligere fordybelse.

  • At finde og støtte vore mest talentfulde unge musikere

Unge talenter skal sikres et godt musikfagligt grundlag for videregående studier sigtende mod professionel pædagogisk eller udøvende virksomhed. De unge skal sikres individuel støtte og vejledning, så de uanset baggrund får optimalt udbytte af deres undervisning.

  • At udvikle en på verdensplan førende arbejdsstyrke i musikundervisning

Kvaliteten i de enkelte musikuddannelser skal styrkes ved at sikre tilstrækkelig tid og fornødne ressourcer, således at den studerende rustes til at møde virkelighedens verden som musikunderviser. Der skal være efteruddannelsestilbud og mulighed for videreuddannelse, som sikrer en arbejdsstyrke i stadig udvikling.

  • At forbedre mulighederne for unge menneskers egen musikalske skaben

Unge musikudøvere skal støttes i deres udfoldelse af selvstændige og alternative musikalske initiativer. Gode rammer og udfoldelsesmuligheder skal medvirke til at opmuntre de unge.

Musikmanifestet udfoldet

Vision 1 – Den første adgang til oplevelser med musik

FUNDAMENTET FØR SKOLEN – Alle førskolebørn skal aktivt møde musikken og herigennem etablere et personligt forhold til musik. Det enkelte barn skal opleve glæden ved at indgå i musikalske fællesskaber.

SCENARIE – Alle 0 – 6-årige børn møder musikken i deres dagtilbud. Faciliteterne er optimale. Hver daginstitution har sit eget musikrum med tilhørende instrumentarium. To timer om ugen kommer musikskolens forskolelærer i institutionen og laver musik og sanglege med børnene og pædagogerne. Børnene er optaget af at spille og synge, både den musik som musikpædagogen præsenterer dem for, men også deres egne ”kompositioner”.

Musikken er en del af årsplanen

Institutionerne har musikken integreret i deres årsplaner, så når der er begivenheder at fejre, er musikken en del af festlighederne.

Vision 2 – Vedvarende progressiv undervisning

FOLKESKOLEN OG MUSIKSKOLEN – Alle børn og unge i og udenfor skolen skal have mulighed for kontinuerligt at udvikle og udfordre deres musikalske evner. De skal gennem hele skoleforløbet undervises i musik og parallelt hermed have adgang til instrumental og vokal fordybelse og specialisering.

SCENARIE – Alle børn i grundskolen modtager en vedvarende og progressiv musikundervisning baseret på områderne musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Børnene har to ugentlige musiklektioner fra 0. til 9. klasse og undervisningen varetages af kvalificerede undervisere. Musiklokalerne er rummelige og udstyret med hensigtsmæssigt møblement, således at der kan arbejdes med fagets mange forskellige dele. (Bevægelse, dans, sang, lytning og sammenspil). Undervisningsmidlerne er opdaterede.

Musikken styrker undervisningen i skolen

På skolen som helhed indtager musikken en levende og synlig position, fordi børnene møder morgensang, musicals mm. samt skolekoncerter med professionelle musikere. Alle børn får således i grundskolen mulighed for at udvikle “deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik” samtidig med at undervisningen medvirker til “elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling” og fremmer “elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet,” som det står skrevet i Folkeskoleloven.

Musikskolen er et tilbud for alle

I musikskolen kommer børn med fælles interesse for musik. Alle modtager et fagtilbud, der matcher deres behov og evner og samtidig er et økonomisk overkommeligt tilbud. Instrumentalundervisningen ledsages af undervisning i hørelære, teori og orkesterspil.

Veludrustede musiklokaler

I de gode lokaler er der alle de instrumenter, som eleven ikke selv råder over. Lokalerne ligger såvel decentralt (på kommunens skoler) som centralt (musikskolens eget hus).

Oplevelser med koncerter og besøg udefra

Musikskolen sørger aktivt for, at eleverne tilbydes at komme til koncerter med professionelle musikere, og på musikskolen er der jævnligt besøg af musikere fra konservatorier og orkestre. Eleverne deltager i workshops, festivaler og musikskolens egne koncertarrangementer.

De to skoler spiller i takt

Musikskolen og folkeskolen har et velfungerende samarbejde, som også rækker ud til andre institutioner i lokalsamfundet.

Vision 3 – Adgang til musikundervisning for alle unge

UNGDOMSUDDANNELSERNE – Alle unge skal i deres ungdomsuddannelsesforløb have musikundervisning. Undervisningen skal bygge videre på det fundament, der allerede er etableret, den skal udfordre de unge i deres identitetsdannelse og skabe rum til yderligere fordybelse.

SCENARIE – På alle gymnasiale ungdomsuddannelser optræder faget musik. I det almene gymnasium er faget obligatorisk i 1.g – på de andre uddannelser kan faget vælges som valgfag.

Undervisningen udfordrer elevens musikalske univers

I det almene gymnasium kan den interesserede elev vælge at fortsætte med faget på højere niveau i 2. og/eller 3.g. Undervisningen udfordrer og udvikler elevernes musikalske univers og giver dem faglige redskaber til at udtrykke sig om og i musik. Samtidig kvalificerer den deres forudsætninger for at beskæftige sig med musik som lyttere og som udøvende. Faget musik i gymnasiet integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område og bidrager således til elevens almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence.

Koncerter, musicals og kontakt til musiklivet

På den enkelte skole indtager musikken en central position. Eleverne medvirker ved koncerter og musicals, klasserne tager af sted til koncerter og skolen får besøg af professionelle musikere og har i det hele taget en aktiv kontakt til det øvrige musikliv.

Musikskolen har masser af tilbud

Musikskolen har tilbud til de unge der ønsker at fordybe sig i deres musikudøvelse. De kan komme flere gange om ugen, – dels for at få individuel undervisning, dels for at deltage i orkestre og musikteori. Endvidere er der en gang om ugen kor sammen med musikaftenskolens kor. I ungdomsskoleregi bliver de unge flittigt brugt til at danne stammen i musicalorkesteret.

Vision 4 – Find og støt de mest talentfulde unge

FOR DEN TALENTFULDE UNGE – Unge talenter skal sikres et godt musikfagligt grundlag for videregående studier sigtende mod professionelt pædagogisk eller udøvende virksomhed. De unge skal sikres individuel støtte og vejledning, så de uanset baggrund får optimalt udbytte af deres undervisning.

SCENARIE – De talentfulde unge musikskoleelever er optaget på musikskolens talentlinje eller områdets Mgk-kursus. Her får de undervisning i instrument, sammenspil, musikteori, hørelære og andre musikrelaterede discipliner. Uddannelsen er SU-berettiget. Der er desuden oprettet en Team Danmark lignende ordning for de unge, der også ønsker at tage en studentereksamen.

Daglig gang på musikskolen

I løbet af ugen kommer de unge på musikskolen næsten daglig, dels for at få undervisning dels for at være en del af et musikalsk befordrende miljø. Ofte er der fælles aktiviteter med de andre musikskolers talentlinjer. Den elev som ønsker at bruge sine musikalske færdigheder aktivt enten som amatørmusiker eller i professionelt virke, får god mulighed for at udfolde og pleje talentet.

Vision 5 – Uddannelse af undervisere

UDDANNELSE AF UNDERVISERE – Kvaliteten i de enkelte musikuddannelser skal styrkes ved at sikre tilstrækkelig tid og fornødne ressourcer, således at den studerende rustes til at møde virkelighedens verden som musikunderviser. Der skal være efteruddannelsestilbud og mulighed for videreuddannelse, som sikrer en arbejdsstyrke i stadig udvikling.

SCENARIE – Hele vejen op gennem uddannelsessystemet prioriteres kvalitet og kompetence. Musikundervisningen i folkeskolen varetages af liniefagsuddannede musiklærere eller lærere med tilsvarende kvalifikationer. Musikundervisningen på ungdomsuddannelserne varetages af universitetsuddannede musiklærere. Musikpædagoger til musikskolen er uddannet på musikkonservatorierne.

Tidssvarende konservatorieuddannelser

Uddannelserne på konservatorierne, universiteterne og seminarierne er designet til at imødekomme de behov der er på musikskolerne, på ungdomsuddannelserne og i folkeskolen.

Midler og vilje til uddannelse

Musikkonservatorierne og universiteterne og seminarierne er i tæt kontakt med musikundervisningsinstitutionerne om uddannelserne og om efter- og videreuddannnelse, og i kommunerne og på de enkelte skoler er der afsat de fornødne midler til at imødekomme behovet for efter- og videreuddannelse.

Der udvikles på konservatorierne en egentlig didaktik rettet mod instrumentalundervisning. Dette er kommet i stand fordi der er sat fokus på og midler af til at forske i musikpædagogik.

og børn – primært instrumentalpædagogik. På konservatorierne er der oprettet flere Ph.d.-stillinger. De Ph.d.- studerende underviser både studerende på konservatorierne og giver efteruddannelse til musikpædagoger.

Vision 6 – Gode muligheder for unges musikalske skaben

DEN ENKELTES KREATIVE FRIRUM – Unge musikudøvere bliver støttet i deres udfoldelse af selvstændige og alternative musikalske initiativer. Gode rammer og udfoldelsesmuligheder medvirker til at opmuntre de unge.

SCENARIE – Musikskolen fungerer som kommunens “kulturcentral” og kommunen har således samlet sine musiktilbud under et. Der er desuden etableret et musikudvalg, som hjælper nye initiativer på vej. Øvelokaler bliver stillet til rådighed for ”selvkørende” orkestre/bands, og når et orkester eller band har brug for vejledning kontaktes musikskolen, hvor der er lærere, der fungerer som konsulenter.

Sammenhæng fra vugge til grav

Der er nu sammenhæng fra vugge til grav på det musikkulturelle område. De tidligere foreninger under folkeoplysningsloven er lagt ind under musikloven, hvilket har åbnet mulighed for, at alle kan gøre brug af de tilbud, som tilbydes på det musikkulturelle område.